Contact Us

Samagra Vikas,

Lungai(Pahar Toli), Vedvyas, Rourkela 769004, Sundarhgarh, Odisha, India

Tel: 8895795185
Email: samagravikas.org@gmail.com